Blog 1 -
 Bijgebouw Rieten Dak thumbnail

Bijgebouw Rieten Dak

Published Jun 18, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Houten Bijgebouw Op Stenen

- De belastingvermindering is niet van toepassing op de interesten: 1) die als werkelijke beroepskosten werden afgetrokken of 2) waarvoor de aftrek voor enige en eigen woning of de bijkomende interestaftrek werd gevraagd - bijgebouw kosten. - De interestbonificatie en de belastingvermindering wordt enkel toegekend voor een lening voor energiebesparende uitgaven die bestemd zijn voor privédoeleinden - poolhouse.

of/en de belastingvermindering voor passiefhuizen en is niet onderworpen aan een maximumbedrag. Het gaat hier dus om een afzonderlijke maatregel - houten bijgebouw. - De interesten van een groene lening geven slechts recht op de belastingvermindering voor interesten wanneer de belastingplichtige beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

De kapitaalaflossingen kunnen, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan en binnen de begren- ❙ 10 ❙ zingen, worden vermeld in de rubriek van de aftrek voor enige en eigen woning. poolhouse bijgebouw. De interesten (na aftrek van de interestbonificatie) kunnen naar keuze worden vermeld in 1) de rubriek van de aftrek voor enige en eigen woning en/of 2) de rubriek van groene leningen.

Deze voldoet aan alle voorwaarden om recht te geven op zowel de aftrek voor enige en eigen woning als op de belastingvermindering voor interesten van groene leningen. De door u in 2010 betaalde kapitaalaflossingen bedragen 1. 980 euro en de interesten (na tussenkomst) 450 euro. bijgebouw plat dak. De kapitaalaflossingen mogen volledig worden vermeld in Bijkomende bepalingen.

De kredietgever is hierbij de tussenpersoon die tot deze dienst bevoegd is. De kredietnemer dient ook een bewijsstuk (kopie van de factuur en de bijlagen) te bezorgen aan de kredietgever om aan te tonen dat de lening effectief dient om energiebesparende uitgaven. De belastingvermindering voor intresten van groene leningen moet worden aangevraagd door in de belastingaangifte de passende codes in te vullen.

Voor het herbouwen van een gebouw en voor een zeer grondige renovatie van een groot gebouw gelden dus dezelfde eisen als voor een nieuwbouw met dezelfde bestemming. Tevens moeten bij een verbouwing zowel de verbouwde als de nieuwe delen voldoen aan de gestelde eisen. Overgangsmaatregelen van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006 zijn miniem. bijgebouw laten bouwen.

Kostprijs Eiken Bijgebouw

Bij gedeeltelijke herbouw of bij uitbreiding geldt de K-peil eis enkel voor het herbouwde of het nieuwe deel van het gebouw. Maximale U- en minimale R-waarden Dat zijn eisen op vlak van thermische isolatie: De maximale U-waarden zijn de maximale warmtedoorgangscoëfficiënten van de scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur, ...).

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen De ventilatie-eisen hangen zowel af van de ‘aard van het werk’ als van de ‘bestemming’, en zelfs van de functie van elke ruimte. Beperken van het risico op oververhitting Er wordt best al van in de ontwerpfase aandacht besteed aan de beperking van het risico op oververhitting.

Ook kan het toepassen van een lichte bouwwijze (bv houtskeletbouw) het oververhittings risico doen toenemen. In de praktijk 1. Het maximale E-peil (E100) drukt uit hoe een gebouw presteert op het vlak van energieverbruik: rendementen en verliezen. Dat betekent een goede thermische isolatie van de muren en het dak, maar eveneens van de vloer.

Om overmatige luchtinfiltratie en tochtproblemen te voorkomen moet de woning bovendien luchtdicht zijn: spleten en kieren bij de aansluiting van de ramen in de buitenmuren, en van het dak aan de buitenmuren ter hoogte van de goot moeten worden vermeden. 2 Compact bouwen betekent een woning bouwen die een zo groot mogelijk bewoonbaar volume creëert terwijl de buitenoppervlakte, waarlangs warmte kan verdwijnen, zo klein mogelijk is.

Door via grote ramen op het zuiden de passieve zonneenergie maximaal te benutten, verminderen de kosten voor verwarming en verlichting met 5 tot 10 procent. Oververhitting tijdens de zomer kan worden voorkomen door zonwerend glas, een regelbare buitenzonwering, een brede oversteek, aangepaste beplanting. ❙ 11 ❙ ENERGIE 4. Kies bij voorkeur voor een energiezuinige brandstof zoals aardgas of stookolie (is carport een bijgebouw).

5. Kies voor een zuinige, goed afgeregelde verwarmingsinstallatie die is aangepast aan de grootte van de woning. Bij voorkeur een condenserende hoog rendement aardgasketel voor de centrale verwarming en het sanitaire warme water. 6. In elke woning moet minstens een ventilatiesysteem worden voorzien dat de opgelegde hoeveelheid ventilatielucht verzekert. Het daarvoor toegepaste systeem, is naar keuze: natuurlijk, deels natuurlijk en deels mechanisch, of volledig mechanisch.

Bijgebouw Voor Ouders

Welke combinatie van maatregelen en materialen het best worden toegepast, kan de architect berekenen met het softwarepakket dat de overheid ter beschikking stelt. De bouwheer moet vóór de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen. Dat kan de ontwerpende architect zijn, of een andere deskundige met de opleiding van architect of ingenieur.

Op het einde van de werkzaamheden maakt de verslaggever de definitieve berekening voor het EPB-aangifte op. Vervolgens moet deze ‘EPB-aangifte’ door de verslaggever, in samenspraak met de bouwer of verbouwer elektronisch worden ingediend bij de dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie. Boete Als de eisen niet worden gehaald, riskeert de houder van de stedenbouwkundige vergunning, meestal de eigenaar, een admi- nistratieve boete in verhouding tot de afwijking van de eis. bijgebouw houtskelet prijs.

Ook de verslaggever riskeert een boete als blijkt dat hij foutief rapporteerde over de uitgevoerde werkzaamheden. Meerkosten Het investeren in meer isolatiemateriaal is meestal een zuivere materiaalkost. aarding bijgebouw. De meerkost voor hoogrendementsbeglazing is beperkt, aangezien deze nu al in ruim de helft van de woningen standaard wordt voorzien. Algemeen kan worden gesteld dat qua isolatie de meerkost nul tot ongeveer 1.

die te koop of te huur worden aangeboden. Potentiële kopers of huurders ❙ 12 ❙ krijgen hiermee een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van de woning te verbeteren (bijgebouw meer dan 40m2). Het EPC legt op zich geen eisen op aan de woning, maar informeert de potentiële kopers of huurders, door aan de woning ENERGIE een energetische score (kengetal) toe te kennen.Het kengetal wordt uitgedrukt in k, Wh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare oppervlakte. bijgebouw afbreken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie.

Ook bevat het EPC energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen. Verplichting voor eigenaars De eigenaar van een woning die deze wil verkopen of verhuren moet ervoor zorgen dat een EPC beschikbaar is op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

Bijgebouw SteenBij verkoop van een woongebouw wordt het EPC overgedragen aan de koper en in de notariële akte zal een clausule met betrekking tot het EPC worden opgenomen. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.Welke woningen ? Het EPC bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht vanaf het moment dat een wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Het EPC moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio - houten bijgebouw zelf maken.... Onder VERKOOP wordt verstaan: de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom van een residentieel gebouw dat niet door de burgemeester onbewoonbaar is verklaard.

is dus geen EPC verplicht. Onder VERHUUR wordt verstaan: de gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de woninghuur van residentiële gebouwen. Dit betekent dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken. fundering eiken bijgebouw.

Indien u na 1 januari 2009 wel een nieuwe huurder krijgt of het huurcontract werd vernieuwd, dan moet u wel een EPC laten opmaken. Bij stilzwijgende verlenging van het huurcontract is geen EPC vereist. open haard bijgebouw. Een WOONEENHEID is elke een- heid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren.

Ook voor onbewoonbaar verklaarde woningen is geen EPC nodig bij verkoop. Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een EPC opgemaakt worden voor het gehele gebouw. Voor serviceflats die verkocht worden, dient een EPC voor bestaande woning opgesteld te worden. Indien de serviceflats worden verhuurd, dient een EPC opgesteld te worden als er effectief een huurovereenkomst met de bewoner wordt afgesloten.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Baby Kinesist

Published Jun 17, 24
7 min read

Auto Aanbieden - Volkel

Published Jun 14, 24
7 min read

Kinesist Ademhaling

Published Jun 14, 24
3 min read