Blog 1 -

Cortina U4 Transport Rn3 2021

Published Dec 28, 22
9 min read

Cao Onderhandelingen Transport

De eigenschappen van de modaliteit spelen dus een belangrijke rol bij het maken van de keuze (internationaal transport). Echter spelen de productkarakteristieken ook een belangrijke rol bij de keuze van de transport modaliteit. We kunnen hierin twee factoren onderscheiden ten aanzien van de productkarakteristieken, nl; –> , dit is het aantal verpakkingseenheden per m³* Weinig producten per m³ betekend een lage verpakkingsdichtheid.

De kosten voor transport zullen minder zwaar doorwegen doordat de kosten over veel producten verdeeld kunnen worden. van het product (product density), de waarde per m³ Hoog gewicht per m³ en hoge waardedichtheid; snel en duur transport, Hoog gewicht per m³ en lage waardedichtheid; langzaam en goedkoop transport, Laag gewicht per m³ en hoge waardedichtheid; snel en (naar verhouding) duur transport, Laag gewicht per m³ en lage waardedichtheid; Langzaam en goedkoop transport Voor zowel het vervoer via lucht, water en weg wordt het tarief veelal bepaald op basis van het volume gewicht ratio of het gewicht, het hoogste resultaat wordt ingezet.–> Volume-Gewicht verhouding: –> Gewicht, dit is het werkelijke gewicht van te vervoeren goederen - Transport naar Bulgarije.o. internationaal transport.v. de andere modaliteit: Er bestaan ook combinaties van transportmodaliteiten voor het transport van goederen van A naar B, er wordt dan gesproken over intermodaal, multimodaal of synchromodaal. Verschillen en kenmerken van deze combinaties: een lading die wordt vervoerd middels ten minste 2 modaliteiten, er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde laadeenheid, De ladingeenheid wordt gedurende het transport door overslag uitgewisseld tussen de modaliteiten.

een vorm van multimodaal transport, echter waarbij het vervoermiddel niet op voorhand is bepaald door de verlader. Bij deze vorm maakt de forwarder de keuze hoe de goederen vervoerd gaan worden zonder dat het ten koste gaat van de afgesproken aflevertermijn. De modaliteit of modaliteiten worden bepaald op basis van de meest efficiëntie wijze van dat moment.

De prijs is afhankelijk van de vorm van de lading, het transportmiddel ( vrachtwagen , schip , trein , vliegtuig ), het gewicht van de lading en de afstand tot de afleverbestemming. Veel verzendservices, vooral luchtvaartmaatschappijen , gebruiken het dimensionale gewicht voor het berekenen van de prijs, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het gewicht als het volume van de lading.

Kortweg heeft een Bill of Lading drie primaire functies: Het fungeert als ontvangstbewijs van vracht Het fungeert als document van titel Het fungeert als bewijs van een vervoersovereenkomst De Bill of Lading werkt eerst als een ontvangstbewijs tussen de verzender en de vervoerder. Wanneer de titel aan een derde partij (u) is doorgegeven, wordt het een contract tussen de vervoerder en de derde partij. internationaal transport.

Transport En Logistiek Nederland

Bills of Lading worden vaak aangeduid als ‘verhandelbaar’, maar het is correcter om ze als ‘overdraagbaar’ aan te duiden, wat betekent dat de eigendom van de goederen van de ene partij op de andere kan worden overgedragen tot aan de aflevering. Degene aan wie de B/L is gefiatteerd en rechtmatig de B/L op de plaats van bestemming houdt, heeft het recht om de lading in ontvangst te nemen.

De aantekening wordt uitgevoerd door de B/L waarop de eigendom van de goederen wordt overgedragen, schriftelijk te vermelden en door de aantekening te ondertekenen. Zoals gezegd, werken Bills of Lading als bewijs van “de vervoersovereenkomst”. Dat is de overeenkomst tussen de vervoerder en de klant, waarbij de vervoerder de vracht van de klant mag vervoeren.Om alle bovenstaande redenen, en voor uw eigen bestwil, wordt aanbevolen dat alle overeenkomsten altijd schriftelijk worden vastgelegd om meningsverschillen over verantwoordelijkheden en eigendom van de lading op een bepaald moment en op een bepaalde plaats te vermijden. In principe heeft een vervoerder drie primaire verantwoordelijkheden onder een Bill of Lading: Verzekert een correcte beschrijving van de lading Het vrijgeven van de lading aan de rechthebbende op de juiste plaats Zorg voor de lading terwijl deze in zijn bezit is De Bill of Lading is een fundamenteel document in de meeste internationale transacties, en elke derde-koper zal aankopen in overeenstemming met de beschrijving van de vracht die erop staat vermeld.

Indien de vervoerder dit nalaat, neemt hij namens de verzender de verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de “bonafide handelaar” (een handelaar die te goeder trouw handelt). U heeft 1. 500 T-shirts gekocht bij een leverancier in China. De verzender gaat de T-shirts bij uw vervoerder afleveren en geeft aan dat de dozen 1.Wanneer uw goederen op de plaats van bestemming aankomen, moet u de B/L teruggeven aan de transporteur als ontvangst van de levering. Nu beseft u zich echter dat de zending slechts uit 1. 000 T-shirts bestaat, wat betekent dat u 500 T-shirts mist in overeenstemming met wat er op de Bill of Lading staat.

De vervoerder is echter ook gerechtigd om een claim (recourse) te maken tegen de verzender om zijn geld terug te krijgen als hij kan bewijzen dat de verzender in feite slechts 1. 000 T-shirts heeft geleverd. In de praktijk zetten vervoerders vandaag de dag vaak ‘said to contain’ op de B/L om deze kwestie te vermijden - Express service.

Heftruck Transport

De persoon die een originele Bill of Lading op de vooraf bepaalde bestemming indient, heeft het recht om de vracht onmiddellijk in ontvangst te nemen (tenzij iets anders wijst op kwade trouw). Vervolgens is de vervoerder die deze Bill of Lading ontvangt, vrij van elke verantwoordelijkheid wanneer hij de lading aflevert, mocht het zijn dat de houder van de Bill of Lading niet de juiste ontvanger was. internationaal transport.Als de vervoerder de lading vrijgeeft zonder dat hij een goedgekeurde B/L heeft ontvangen, kan hij worden blootgesteld aan onbeperkte aansprakelijkheid, met inbegrip van gevolgschade. Bovendien is het zo dat de vervoerders de verantwoordelijkheid om de vracht vrij te geven aan de rechthebbende, ook impliciet de verzender (verkoper) verzekert dat zijn lading niet zal worden afgeleverd totdat de betaling voldaan is, alsook het proces verzekert dat de ontvanger (koper) door te betalen, de levering van de betreffende goederen zal plaatsvinden. internationaal transport.

Deze verplichting doelt ook op de verantwoordelijkheid van de vervoerder voor een goede beschrijving van de lading. Gewoonlijk wordt een Bill of Lading uitgegeven in drie originele documenten en moet het volgende worden gespecificeerd: Gegevens over de afzender, de kennisgever (in de meeste gevallen de expediteur) en de ontvanger Haven van inlading en/of plaats van ontvangst (waar de lading van verlader aan vervoerder wordt overgedragen) Lossingshaven Eindbestemming en plaats van levering Naam en reisnummer van het schip Merken en nummers zoals vermeld op de zendingen of het containernummer Een beschrijving van de lading Hoeveelheid, inclusief gewicht en afmetingen Vrachtgegevens (indien deze in de B/L moeten worden opgenomen) Handtekening van de vervoerder Uw bedrijf in Nederland wil goederen kopen bij een leverancier in China.

De goederen zullen nu aan boord van het schip gaan en onderweg weg zijn naar u. Wanneer de leverancier het volledige verschuldigde bedrag voor de goederen heeft ontvangen, stuurt hij de Bill of Lading naar u door. Als u dit wenst te doen, heeft u nu het recht om uw goederen door te verkopen aan iedereen die u wilt, terwijl het in transit is, door de B/L aan een nieuwe eigenaar over te dragen.

Een Telex-Release is een bevestiging van de vervoerder in de haven van herkomst naar de haven van bestemming, die het mogelijk maakt om de lading vrij te geven zonder een papieren exemplaar van de originele Bill of Lading in te dienen. Vroeger gebeurde dit per telex, vandaar de naam. Vandaag de dag gebeurt dit meestal via e-mail, maar soms is het ook mogelijk om de bevestiging in het interne systeem van de rederij bij te werken.

Een typische situatie waarin u voordeel kunt halen uit een telex-release is wanneer: U met uw leverancier heeft afgesproken dat u pas betaalt voor de goederen nadat deze zijn verzonden (de B/L is daarvoor de kwitantie) De leverancier de eigendom van de goederen wil behouden totdat hij uw betaling heeft ontvangen U niet van plan bent om de goederen tijdens het transport aan een derde partij te verkopen (d.

Oldenburger Transport

dat u weet dat u de goederen in ontvangst neemt). In dit geval raden wij u aan om uw leverancier te vragen om een telex-release van de vervoerder te regelen, omdat dit de eigendom van de vracht aan u (de ontvanger) overdraagt en u de goederen in ontvangst kunt nemen zonder dat u de originele B/L heeft - internationaal transport.

In de praktijk zal de verlader de originele Bill of Lading afgeven aan de transporteur in de laadhaven en de transporteur opdracht geven om een telex-release uit te geven. Vervolgens zal de laadhavenagent de agent in de loshaven informeren dat de originele B/L is ontvangen en dat de lading die eronder valt kan worden vrijgegeven aan de genomineerde ontvanger zonder een originele B/L in te dienen (Transport naar Noorwegen). internationaal transport.

Een Zeevrachtbrief is in veel opzichten identiek aan een Bill of Lading, maar op een aantal essentiële punten is het ook fundamenteel anders. Hieronder gaan we in op deze verschillen. Een Zeevrachtbrief heeft twee functies: Bewijs van een vervoerscontract Ontvangstbewijs voor vracht (tussen vervoerder en verlader) Zoals u kunt zien, is het doel van de Zeevrachtbrief vergelijkbaar met dat van de B/L, maar in tegenstelling tot de B/L functioneert de Zeevrachtbrief niet als ‘document van titel’, wat een groot verschil maakt.

Dit betekent dat de vracht die erop wordt vervoerd niet kan worden overgedragen (verkocht) en dat de vracht dus alleen kan worden afgegeven aan een door de verlader aangewezen geadresseerde. Indien de verlader zijn instructies wenst te wijzigen, moeten dergelijke verzoeken schriftelijk worden gedaan en is het afhankelijk van de aanvaarding door de vervoerder.

Aangezien de vracht echter alleen kan worden afgeleverd bij een door de verlader gespecificeerde ontvanger, is de uitwisseling sowieso irrelevant. Desalniettemin is de vervoerder nog steeds verplicht om de identiteit van de geadresseerde bij aflevering te verzekeren, waarom de geadresseerde zijn identiteit moet bewijzen om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

Ook worden veel transacties gedaan onder een Zeevrachtbrief wanneer de ontvanger van de lading bekend is bij de verzender. Bijvoorbeeld bij verzending tussen verwante bedrijven, of als er een hoge mate van vertrouwen is tussen de verzender en de ontvanger. Zeevrachtbrieven zijn vaak ook gunstig om te gebruiken wanneer er geen overdracht (verkoop) van de vracht wordt verwacht tijdens de doorvoer (dit vereist een originele Bill of Lading).

Transport Fever Tips

Dit bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd die wordt besteed aan papierwerk en koerierskosten. Het belangrijkste verschil tussen de Bill of Lading en de Zeevrachtbrief is het feit dat B/L ‘onderhandelbaar’ is en de Zeevrachtbrief niet. Het is volgens onze ervaring en algemene perceptie dat 95% van de transportkopers die onze website gebruiken om goederen te importeren, baat zouden kunnen hebben bij het gebruik van een Zeevrachtbrief in plaats van een Bill of Lading - internationaal transport.

De bedrijven die profiteren van de diensten van Transporteca zijn meestal klein of middelgroot, en zijn ofwel nieuw in de wereld van de scheepvaart, of hebben beperkte importbehoeften. Daarom zullen onze klanten bij het importeren waarschijnlijk: Altijd vooraf hebben betaald voor hun goederen Geen behoefte hebben om hun goederen te verkopen tijdens het transport Als aan de twee bovenstaande criteria is voldaan, dan verliest een B/L zijn relevantie en is het echt niet nodig.

Navigation

Home

Latest Posts

Location Mobilhome Argeles

Published Mar 11, 23
10 min read

Mobilhome Kopen

Published Mar 09, 23
4 min read

Mobilhome Beziers

Published Feb 26, 23
6 min read